ნანა კუბლაშვილი

სპეციალისტი

Mail: n.kublashvili@court.ge

Tel: შიდა ტელეფონი 219


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap