გიორგი ზარნაძე

აპარატის მენეჯერი

Mail: g.zarnadze@court.ge

Tel: (8431) 25 61 08, 25 61 17 შიდა ნომერი 157


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap