მელანო ჭეიშვილი

წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი)

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 113

ელისო გეგეშიძე

დამხმარე მოსამსახურე (ქსეროქსის ოპერატორი)

Mail:

Tel: შიდა ტელეფონი 256 Fax.: 25 23 02


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap