სასამართლოში ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის წესის შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2016 წლის 21 მატრის ბრძანება ,,სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესების შესახებ".

მიმაგრებული ფაილი

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ

2000 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ"

მიმაგრებული ფაილი

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს შინაგანაწესი

დამტკიცდა 2007 წელს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.

მიმაგრებული ფაილი

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/225 გადაწყვეტილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი". ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.

მიმაგრებული ფაილი

საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს #1/232 გადაწყვეტილება ,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" მიღებულ იქნა 2010 წლის 29 ნოემბერს.

მიმაგრებული ფაილი

საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები

დამტკიცდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ.

მიმაგრებული ფაილი

სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები

დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებით. 

მიმაგრებული ფაილი

სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს #1/232 გადაწყვეტილება ,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" მიღებულ იქნა 2010 წლის 29 ნოემბერს.

მიმაგრებული ფაილი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap