სასამართლოსთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

,,სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინი, ვიდეო, აუდიო ჩანაწერისა და ეთერში გადაცემის წესის შესახებ" ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2016 წლის 21 მარტის N92 ბრძანება.
,,ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ" ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 12 ივლისის N97 ბრძანება.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში  საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 28 თებერვალის N1 სხდომის ოქმი.

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap