სასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე

ფორმის გადმოწერის ინსტრუქცია
მიმაგრებული ფაილში ,,დაარქივებულია" (გაერთიანებულია) სამი დოკუმენტი, ესენია:
1. სარჩელის ელექტრონულად შესავსები ფორმა;
2. სარჩელის ხელით შესავსები ფორმა; და
3. სარჩელის ელექტრონულად და ხელით შესავსები ფორმების შენიშვნები.
1-ლი მოქმედება:
,,მიმაგრებული ფაილის გადმოწერაზე" დაჭერისას გამოდის ფანჯარა, რომელიც გაძლევთ არჩევის საშუალებას - გასხნათ (Open) ან დაიმახსოვროთ (Save) ფაილი ან გააუქმოთ მოქმედება (Cancel). აირჩიეთ დამახსოვრება (Save), მონიშნეთ ,,Desktop"-ი და კვლავ დააჭირეთ დამახსოვრებას (Save). მიმაგრებული ფაილი უკვე თქვენს კომპიუტერში, თქვენს სამუშაო დაფაზეა (,,დექსტოპზეა”) განთავსებული. 
მე-2 მოქმედება:
მიმაგრებულ ფაილში მოთავსებული სამი დოკუმენტის ,,ამოსაარქივებლად" (გამოსაცალკევებლად) გახსენით გადმოწერილი ფაილი, მონიშნეთ ერთი ან ყველა დოკუმენტი, დააჭირეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს, ჩამონათვალიდან აირჩიეთ ,,Extract to the specified folder Alt+E", ახლადგამოჩენილ ფანჯარაში მონიშნეთ ,,Desktop"-ი და დააჭირეთ ,,OK"-ის. ,,ამოარქივება” ამით დასრულდა.
ამოარქივების დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ შეუზღუდავად ისარგებლოთ დოკუმენტით.
გისურვებთ წარმატებებს.

1.სარჩელის ახალი ფორმები

2.შესაგებლის ახალი ფორმები

3.სააპელაციო საჩივრის ახალი ფორმები

4.სააპელაციო შესაგებლის ახალი ფორმები

5.საკასაციო საჩივრის ახალი ფორმები

6.საკასაციო შესაგებლის ახალი ფორმები

შრიფტები
სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ანგარიში
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ხაზინის ერთიან ანგარიში
ბანკის კოდი:TRESGE22
ანგარიშის N:200122900    სახაზინო კოდები
 
კანონმდებლობა
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ’’
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (თავი V. პროცესის ხარჯები (37-56 მუხლები))
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
საქართველოს კანონი ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ’’
 
სასარგებლო ბმულები
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები (ეროვნული ბანკი)
უფასო იურიდიული მომსახურების ცნობარი
ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემები
იურიდიული ლიტერატურის მქონე ბიბლიოთეკების საკონტაქტო მონაცემები
კალკულატორი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap